มน.โชว์ผลงานวิจัย เครื่องล้างดินปนเปื้อนโลหะหนัก

469

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 นำผลงานวิจัยมาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มากว่า 100 ผลงาน โดยเฉพาะที่โดดเด่น เป็นเครื่องล้างดินปนเปื้อนโลหะหนัก อันตรายด้วยอนุภาคแม่เหล็กและการแยกแบบแม่เหล็ก ที่สามารถตรวจในดินหรือพื้นที่การเกษตร และสามารถสารปนเปื้อนโลหะหนักออกจากดินได้ ป้องกันอันตรายต่อเกษตรกรที่ไปสัมผัสโดยตรง

เมื่อเวลา  12.00 น.ของวันที่  13 พ.ย.พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “NU Research and Innovation Towards Sustained Society เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรตามภารกิจหลัก ด้านการวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย กิจกรรมที่นำสนใจที่เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ของบุคลากรทางการศึกษาการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันตีในการถ่ายทอดผลงานวิจัยให้แพร่หลายในหมู่นักวิชาการตลอดจนสาธารณชน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดเกิดการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เข้มแข็ง ก้าวไกลสู่ประชาคมโลก สามารถสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยผลงานวิจัยร่วมนำเสนอมากกว่า 100 ผลงาน  อาทิ งานวิจัยชุดทดสอบตรวจหาสาร พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส ,งานวิจัยเครื่องล้างดินปนเปื้อนโลหะหนัก อันตรายด้วยอนุภาคแม่เหล็กและการแยกแบบแม่เหล็ก เป็นต้น โดยเฉพาะงานวิจัยเครื่องล้างดินปนเปื้อนโลหะหนัก อันตรายด้วยอนุภาคแม่เหล็กและการแยกแบบแม่เหล็ก ที่ทางคณะผู้วิจัยนำโดยนางสาววิณิตา ขำอินทร์ ได้คิดค้นเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อทำการคัดแยกสารโลหะหนักในดิน โดยเฉพาะในนาข้าว เพื่อป้องกันสุขภาพแก่เกษตรกร

นางสาววิณิตา ขำอินทร์  กล่าวว่า เครื่องดังกล่าวนี้ได้คณะวิจัย ได้นำไปทดสอบนำร่องในการตรวจสารปนเปื้อนในดินของแคดเมียมในนาข้าว ที่ชุมชนในต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ที่พบว่ามีค่าแดดเมี่ยมเกินมาตรฐาน EU 1,800 เท่า หรือ ร้อยละ 95 ของข้าวที่ปลูก ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับสารโลหะหนัก โดยเฉพาะแคดเมี่ยมมากเกินก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วย และเสียชีวิตได้ ซึ่งทางคณะผู้วิจัย ได้นำเครื่องดังกล่าวไปทำการทดสอบและทำการคัดแยก หรือล้างดิน ในพื้นที่ดังกล่าวมานานกว่า 1ปี 4 เดือน พร้อมกับนำถ่านชีวภาพไปปรับคุณภาพดินเพิ่มเติม  ส่งผลให้สภาพดินดีขึ้น และในอนาคตก็จะนำเครื่องดังกล่าวนี้ไปตรวจสอบสารปนเปื้อนอซินิก ในเหมืองของพื้นที่ จ.เลย ที่พบว่าขณะนี้มีปริมาณที่มากต่อไป ซึ่งงานวิจัยเครื่องล้างดินปนเปื้อนโลหะหนัก อันตรายด้วยอนุภาคแม่เหล็กและการแยกแบบแม่เหล็ก ได้ทำการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อนาคตก็จะพัฒนาเครื่องให้มีคุณภาพตรวจสอบโลหะหนักชนิดอื่นๆต่อไป