พิษณุโลก เตรียมจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย

202

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นศูนย์อย่างยั่งยืน (ZERO WASTE EXPO ) รักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานแถลงข่าวงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นศูนย์อย่างยั่งยืน (ZERO WASTE EXPO ) วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นจุดเด่นในการเป็นจังหวัดใดขยะ โดยได้เดือนหน้าประกาศสงครามขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะ โดยมีมาตรการให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือคัดแยกขยะเปียก และมีการกำจัดขยะในครัวเรือนทุกบ้าน ทุกสถานที่ราชการ เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลกสามารถลดปริมาณขยะได้ร้อยละ 20 ภายในปี 2562 และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดพิษณุโลกให้เป็นศูนย์เพื่อเป็นต้นแบบเมืองระยะให้กับจังหวัดอื่นๆ อีกทั้งเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

โดยภายในงาน จะมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 งานแสดงนิทรรศการ สาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน ชุมชน สถานศึกษา อาคารและสถานที่ต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จมาแสดงภายในงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกเกิดความตระหนักเพื่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืน และกิจกรรมวิ่งเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด วิ่งเก็บขยะ Plogging Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร กิจกรรมประกวด Miss Zero Waste Expo กิจกรรมพิเศษจากศิลปินดารา มาร่วมแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์ด้านการจัดการขยะของตนเองกับชุมชน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ความบันเทิงภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงสินค้า การจำหน่ายและบริการตามประเภทของสินค้าและบริการโดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติกว่า 60 บูธ
/////////////