พิษณุโลก ผู้ว่าฯ แจง หลังปปช.เผยผลตรวจความไม่โปร่งใส ติด F ไม่ผ่าน

732

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงหลังจาก ปปช. ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า จ.พิษณุโลก ติด F ต่ำกว่าเกณฑ์ระดับ F ต่ำกว่า 50 คะแนน เพียงจังหวัดเดียว ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เผยคาดว่าเกิดจากความผิดพลาดของ ปปช. ที่สำรวจให้กรอกรายงานผ่านออนไลน์ และทำให้บางหัวข้อที่มองไม่เห็นข้อสำรวจ ทำให้กลายเป็น 0 เบื้องต้นได้ทำหนังสือถึง ปปช.ให้ทำการตรวจสอบใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก ปปช. ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 สอดคล้องตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดร้อยละ80 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาใช้ประกอบการประเมินระดับความโปร่งใส มีขอบเขตวิธีการศึกษา คือ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จาก 1. การวิจัยเอกสาร โดยจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารหรือหลักฐานต่างๆโดยให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินตอบคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติงานจริงและมีหลักฐานประกอบ 2. การวิจัยจากแบบสำรวจกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคำถามตามแบบสำรวจ และแบบสำรวจ จากประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสำรวจ ทั้งงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ กรณี ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรม วัฒนธรรม

จากการประเมินพบว่า ทั้ง 74 จังหวัด จ.พิษณุโลก ติด F ต่ำกว่าเกณฑ์ระดับ F ต่ำกว่า 50 คะแนน เพียงจังหวัดเดียว ต่ำสุดที่คะแนน 47.65 ผลการประเมิน คือ ไม่ผ่าน เหนือขึ้นมาคือ จ.สุโขทัย ติดระดับ E มีคะแนน 54.13 และจังหวัดตรัง ติดระดับ D มีคะแนน 56.39 จังหวัดกำแพงเพชร ติดระดับ D มีคะแนน 63.10 จังหวัดสุรินทร์ ติดระดับ D มีคะแนน 63.54 นอกจากนั้นเป็นจังหวัดที่ติดอันดับ C B A อีกจำนวนมาก ส่วนระดับสูงสุด คือ AA เป็นของ จังหวัดนครพนม เพียงจังหวัดเพียงระดับ 95.50 คะแนน

ล่าสุดนายพิพัฒน์ เอภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า อยากชี้แจงอยู่แล้ว กรณีเรื่องการติด F เพียงจังหวัดเดียวของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลจากการประเมิน ของ ปปช.มีจังหวัดที่ไม่ผ่านมากกว่า 20-30 จังหวัด B ก็ไม่ผ่าน จังหวัดที่ผ่านต้องได้ A เท่านั้น แต่ที่จังหวัดพิษณุโลกได้ F ตนอยากบอกว่า การที่ตนมาดำรงตำแหน่ง 1 ปีที่ผ่านมาดำเนินการอะไรไปบ้าง 5-6 ปีที่ผ่านมา การเบิกจ่ายลำดับท้าย ยุทธศาสตร์จังหวัดเปิดลำดับที่ 74 แต่ปีนี้เราเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ การบริหารจัดการงบประมาณของเรามีการปฏิรูป เราสามารถมีระบบงานที่ประมูล ฟันงบประมาณ มีงบเหลือเรานำ Y2 ถ้าทำงานช้างบเหลือจ่ายก็ไม่ทัน จาก 74 เป็นอันดับ 3ของประเทศ

งบกลุ่มจังหวัดพิษณุโลกมี 5 จังหวัด พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ ปีที่แล้วกลุ่มจังหวัดเราได้ที่ 17 ปีนี้ได้ลำดับที่ 2 ของประเทศ งบประมาณในภาพรวมทั้งจังหวัดพิษณุโลก หมื่นกว่าล้านบาท อุปสรรคของเราคือเราเป็นภาค มีหน่วยทหาร มหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัย อยู่ในการเบิกจ่ายของจังหวัดเรา ปีที่แล้วลำดับที่ 60 แต่ปีนี้ลำดับที่ 22 ที่กล่าวมา การบริหารจัดการงบประมาณเราประสบความสำเร็จดีเยี่ยม การเบิกจ่ายงบประมาณมีความโปร่งใส ถ้าไม่โปร่งใส ปปช.ตรวจสอบแล้ว

แต่สำหรับการประเมินเป็นการรายงาน ปปช.ในรูปแบบ ออนไลน์ มีความคาดเคลื่อนของ ปปช. เพราะ ปปช.ต้องจ้างนักวิจัยมาประเมินเรา ที่ว่างๆ เป็น 0 มีคะแนน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 87.66 ถือว่าดีมาก การใช้งบประมาณ ได้ 74.29 การใช้อำนาจผู้บริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด 81.28 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.62 การแก้ไขปัญหาทุจริต 76.54 คุณภาพการดำเนินงาน 82.65 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.53 ส่วนที่ไม่มีเลนคือ 0 ก็คือความผิดพลาดของ ปปช. ระบบ เค้าเปิดไม่เจอข้อมูล ซึ่งเรายืนยันว่าเรามีแต่คะแนนตรงนี้ไม่มี เรากำลังอุทรณ์ แต่ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ A ซึ่งเป็นการผ่านการประเมินหรือไม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังกล่าวอีกว่า การเป็นจังหวัดเดียวที่ติด F เรื่องคะแนนตัวชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 62 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ผู้ประเมินเปลี่ยนแนวทางการประเมินผ่านระบบออนไลน์เว็บไซด์จังหวัดและเว็บไซด์หน่วยงาน (red flag)กลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมินคือส่วนราชการสังกัดภูมิภาคทุกหน่วย ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมี 34 หน่วย ที่จะต้องนำเข้าข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานตามกรอบที่ผู้ประเมินกำหนด 48 รายการ เช่น แผนการดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือการให้บริการ เป็นต้น ต้องเผยแพร่ลงเว็บของหน่วยงานและต้องลิ้งค์กับเว็บจังหวัด หากผู้ประเมินเข้าเว็บจังหวัดแล้วลิ้งค์ไปหาข้อมูลจากเว็บหน่วยงานไม่ได้ก็จะไม่ได้คะแนน ซึ่งผลคะแนน ITA ของ จ.พล.ในปีนี้ ได้ระดับคะแนน F ไม่ได้หมายความว่าเราไม่โปร่งใส แต่เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกล่าวทั้งระดับจังหวัด ระดับหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการที่ขาดการกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่จะต้องนำข้อมูลลงเว็บไซด์ หรือแจ้งให้ผู้บริหารจังหวัดทราบเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเร่งรัดหน่วยงานดำเนินการ ซึ่งตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้วิเคราะห์ข้อบกพร่องจากผลคะแนนในปีนี้ เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป แต่สำหรับผลในปีนี้ที่ติด F ขอเวลา อุทรณ์ ไปยัง ปปช.กรณีข้อมูลรายงานที่หายไปจากระบบ ก่อน
/////////