สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครพิษณุโลกย้ายสำนักงานมาให้บริการยังที่แห่งใหม่

647

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครพิษณุโลกย้ายสำนักงานมาให้บริการยังที่แห่งใหม่


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครพิษณุโลก สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานร่วมเยี่ยมชมสำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งใหม่ และได้ร่วมทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นการเริ่มต้นการให้บริการ ณ ที่แห่งใหม่ด้วย ซึ่งได้ย้ายจากที่เดิมมาให้บริการ ณ ที่แห่งใหม่ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โดยเทศบาลนครพิษณุโลกมีการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 ให้มีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการอย่างพร้อมทุกด้าน มีมุมให้บริการต่างๆ เช่น จุดบริการอินเทอร์เน็ต มุมหนังสือ จุดบริการเครื่องดื่ม จุดให้บริการแจ้งเกิด /แจ้งตาย/แจ้งย้ายที่อยู่ จุดบริการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาเทศบาลนครพิษณุโลกได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครพิษณุโลกแห่งใหม่ด้วย
สำหรับการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครพิษณุโลกมีการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ ที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการนำไปใช้ เป็นหลักฐานแสดงสิทธิและขอรับบริการในด้านต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน

การปฏิบัติงานการบริการด้านการทะเบียนราษฎร ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นการให้บริการประชาชนด้วยระบบสารสนเทศการสื่อสารคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ดังนี้
1. การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้แก่ การแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การขอเลขที่บ้าน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน
2. การให้บริการงานทะเบียนราษฎร ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 บัญญัติไว้ให้ผู้มีสัญชาติไทยและอายุครบ 7 ปีขึ้นไป ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการแสดงตัวบุคคล ใช้ในการประกอบธุรกรรมและใช้เพื่อยืนยันสิทธิต่างๆ

เทศบาลนครพิษณุโลกจึงขอแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกทราบว่า สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครพิษณุโลกได้ย้ายมาเปิดให้บริการ ณ สำนักงานแห่งใหม่ บริเวณ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก (ข้างห้างสรรพสินค้าแมคโคร) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครพิษณุโลก โทร. 055-251266 ในวันเวลาราชการ