นายกรัฐมนตรี สั่งกรมชลฯ เร่งดำเนินการ 2 โครงการช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม จ.พิษณุโลก

183

      วันที่ 4 กันยายน 62  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะรัฐมนตรี เดินทางมา ที่ ห้องประชุมศาลากลาง จ.พิษณุโลก ประชุมร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ และแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม หลังพายุ โพดุล สร้างผลกระทบกับประชาชน  ในพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด และภาคอีสาน  5 จังหวัด  

          จังหวัดพิษณุโลก โดย นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันในการเสนอความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งด้านอุทกภัยและภัยแล้ง ให้ครอบคลุมทุกลุ่มน้ำ ทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก โดยยึดหลักสำคัญที่ว่า ต้องมีน้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร ตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาล ที่ 9 ได้วางแผนการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งภัยแล้ง และอุทกภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งแผนระยะกลางและระยะยาว โครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของประชาชนจังหวัดพิษณุโลก     ที่ต้องการในการผลักดันโครงการและงบประมาณในการดำเนินการ ได้แก่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองชมพู โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองชมพู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ ความจุ 90 ล้าน ลบ.ม. และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ อ.เนินมะปราง, อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก และ อ.เมือง จ.พิจิตร งบประมาณ 2,100,000 ล้านบาท     โครงการพัฒนาลุ่มน้ำวังทอง โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยระเบย ต.บ้านแยง อ.นครไทย ความจุ 40 ล้าน ลบ.ม. และ อ่างเก็บน้ำห้วยแยง ต.บ้านแยง อ.นครไทย ความจุ     40 ล้าน ลบ.ม.เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ อ.วังทอง, อ.บางกระทุ่ม  จ.พิษณุโลก และ อ.เมือง จ.พิจิตร งบประมาณ 1,550,000 ล้านบาท

          โครงการคลองชักน้ำฝั่งขวาแม่น้ำยมพร้อมอาคารประกอบ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อนำน้ำจากแม่น้ำยม มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ฝั่งขวานอกเขตชลประทาน และเพิ่มต้นทุนน้ำให้กับแก้มลิงขนาดใหญ่ในเขต อ.บางระกำ ได้แก่ แก้มลิง บึงระมาณ แก้มลิงบึงตะเคร็ง และแก้มลิงบึงขี้แร้ง ความจุรวม 31 ล้าน ลบ.ม. งบประมาณ 100,000 ล้านบาท  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองผันน้ำ DR-2.8 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านในช่วงการเกิดอุทกภัย งบประมาณ 100,000 ล้านบาท

          พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิต ของ ชาว อ.เนินมะปราง และทรัพย์สินของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมมาวันนี้ ต้องการมาดูสภาพตามจริง พบว่า การแก้ไข เน้นระยะยาว คือ การหาทางสร้างระบบจูงน้ำเพื่อมากักเก็บ หรือ เช่าที่ดินสำหรับเก็กกักน้ำ ไม่ให้น้ำสูญเสียไป ทั้งนี้ต้องศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในแง่กฏหมาย และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะรับโครงการต่างๆที่ จ.พล.เสนอ ทั้ง 10 โครงการ มาหาแนวทางปฏิบัติ มอบ สทนช.กรมชลประทาน ทบทวนตามแผนการพัฒนาแหล่งอย่างยั่งยืน  นายกรัฐมนตรี ยังได้กำชับ ข้าราชการในภูมิภาคต้องทำงานจริงจัง รวดเร็ว สามารถจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานการฯ  เพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาได้รวดเร็ว  ส่วนการเตรียมการรับมือพายุลูกใหม่ให้พร้อมทุกๆ ด้าน

          ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้กรมชลประทานเร่งดำเนินโครงการซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาคลองเนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุม ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะตลิ่ง ทั้งฝั่งซ้ายและขวาของคลองเนินกุ่ม วงเงิน20,000,000 บาท และโครงการแก้มลิงบ้านห้วยน้ำสุดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการขุดลอกแก้มลิง เพี่อชะลอน้ำและเก็บกักน้ำใช้ในฤดูแล้ง วงเงิน 11,000,000 บาท โดยให้เริ่มดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2562

          พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวเน้นการแจ้งเตือน ผ่านสื่อและหอกระจายข่าว การตัดสินใจของ ผวจ.ทุกจังหวัด เป็นเรื่องสำคัญ ความคาดหวังของประชาชน เรื่องการช่วยชีวิต เยียวยา หากวิกฤต ต้องรวดเร็วแก้ความเดือดร้อนทั้ง อาหาร น้ำ เครื่องบรรเทาทุกข์ แก้ปัญหาจราจร การระบายน้ำอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เรื่องจิตอาสา ครัวพระราชทาน ต้องให้ความสำคัญ การเยียวยาเกษตรกร อาทิ การทำนา เมื่อสูญเสียแล้ว จำเป็นต้องหาเครื่องจักรกล ทุ่นแรงเกษตรกร เช่น โดรน สำหรับโปรยเมล็ดพันธ์ช่วยเหลือเกษตร

          รมช.เกษตร  กล่าวว่า การจูงน้ำไปสู่ที่ลุ่ม คือ หลักการนำเกษตรกร ควรมีรายได้ จากการนำน้ำที่จูงไปกักเก็บ ประมง จะนำพันธุ์ปลา ไปปล่อยในพื้นที่จูงน้ำให้เกษตรกรสร้างรายได้ กรมส่งเสริมการเกษตร จะดูเรื่องเมล็ดพันธ์พืชระยะสั้นและแจกจ่ายเยียวยา โดยเร็ว ที่สุด