กองทัพภาคที่ 3 จัดแข่งขันเพาะกายทหารใหม่

560

 

กองทัพภาคที่ 3 แถลงกิจกรรมการแข่งขันการเพาะกายทหารใหม่ ทภ.3  สร้างบุคลต้นแบบดี แข็งแกร่ง สง่างามตามนโยบาย “Smart Soldiers Strong Army ”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก   พันเอก ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวเรื่อง การแข่งขันการเพาะกายทหารใหม่ ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้ความสำคัญต่อกำลังพลและหน่วยทหาร ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และการประพฤติตน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีวินัย และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ตามนโยบาย “Smart Soldiers Strong Army ”

พันเอก ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3  กล่าวว่า แม่ทัพภาคที่ 3 จึงได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลทุกระดับ โดยเฉพาะพัฒนาการทางร่างกายของทหารกองประจำการ ซึ่งได้เข้ามารับราชการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากสภาพการเป็นวัยรุ่นพลเรือนทั่วไป สู่การเป็นทหารต้นแบบ          โดยมอบหมายให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วย ได้ปลูกฝังให้มีการสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดี การสร้างลักษณะทหารที่สง่างามด้วยการออกกำลังกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างเป็นขั้นตอน มีการดำเนินการดังนี้.-

  1. จัดสรรเวลาในห้วงการฝึกทหารใหม่ 10 สัปดาห์ ให้ทหารใหม่ได้มีโอกาสเสริมสร้างกล้ามเนื้อ โดยจัดให้มีห้องออกกำลังกาย (Fitness Room) และอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วย (เน้นประเภทลูกเหล็ก บาร์เบล หรือ ดรัมเบล)
  2. ให้มีการจัดการแข่งขันเพาะกายของทหารใหม่ระหว่างหน่วยฝึกฯ โดยหน่วยกองพล, มณฑลทหารบก และกองบัญชาการช่วยรบ เป็นหน่วยจัดการแข่งขันฯ ดังกล่าว

สำหรับ การแข่งขันการเพาะกายทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ. 2562 ผลัดที่ 1 ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3      ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ในห้วงเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยจัดหน่วยฝึกทหารใหม่เข้าแข่งขัน      เป็นกลุ่มพื้นที่ เพื่อคัดเลือกทหารกองประจำการ ที่มีพัฒนาการทางร่างกายดีเด่น สำหรับทหารใหม่ที่ชนะได้เข้ารับมอบรางวัลและ ใบประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลต้นแบบของการรักสุขภาพและการออกกำลังกายเป็นที่เรียบร้อย