เริ่มงานเกษตรนเรศวร เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

140

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) “เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 31 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.กาญจนา เงารักษี อธิการมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเปิดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15  (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) “เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ขึ้นระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-5 ส.ค. เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมงานวิจัยทางการเกษตรที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักวิจัย เกษตรกร เพื่อพัฒนาสินค้าทางด้านการเกษตรให้ก้าวหน้าตาม Thailand 4.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การก้าวไปข้างหน้าเพื่อนำพาประเทศไทยและเกษตรกรไทยสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในทุกๆด้าน รวมถึงการพัฒนาภาคการเกษตร ต้องมองอย่างบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงการทำงานขององค์กรทุกภาคส่วนโดยโครงสร้างภาคเกษตรของไทยในอนาคต ต้องบูรณาการใน 4 ด้านด้วยกันคือ 1 กระบวนการผลิต ต้องมองอย่างครบวงจร 2 Workforce คือคนทำงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับท่าเกษตร รวมถึงคนในภาคการผลิตซึ่งได้แก่ เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ไปจนถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องต่างๆ 3 องค์กรของรัฐ 4 ผลกระทบต่อเนื่องการเกษตร ทั้งนี้การก้าวไปสู่ความมั่นคง นั้นสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ในฐานะที่คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการผลิตบัณฑิต จึงเห็นความจำเป็นของการรวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการจัดการผลผลิตเกษตร เพื่อถ่ายทอดไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดความตระหนักร่วมกัน จากการประเมินความช่วยเหลือที่ผ่านมาพบว่าการจัดงานประสบผลสำเร็จไปอย่างดี

ซึ่งในปีนี้คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดวันจัดงานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 15 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ภายใต้หัวข้อ เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคมถึง 5 สิงหาคม 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่น การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวรครั้งที่ 15 การอบรมทางวิชาชีพจำนวนที่ 22 โครงการ การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การแข่งขันของนักเรียน การประกวดด้านสัตว์เลี้ยงได้แก่ การประกวดปลากัด การประกวดไก่ชนนเรศวร  การประกวดไก่ตั้ง ไก่ต่อ การประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และตลาดนัดสินค้าทางการเกษตร เป็นต้น