จังหวัดพิษณุโลกประกวด mister international Thailand 2018

1088

 

จังหวัดพิษณุโลกจัดการประกวด มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก  2018 เพื่อค้นหาตัวแทน (สุภาพบุรุษ)ของจังหวัดพิษณุโลก ผ่านเวทีประกวด มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ 2018

วันที่ 20 มกราคม 2562  ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประกวด มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก  2018 เพื่อค้นหาสุภาพบุรุษเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ

การจัดการประกวด มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก  2018 จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทราบว่า จังหวัดพิษณุโลกมีแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและยังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี การจัดการ ด้านการท่องเที่ยวที่มีปฏิภาคเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งการประกวดครั้งนี้จะช่วย ทำให้คนทั่วไปรู้จักจังหวัดพิษณุโลกมากขึ้น ผ่านผู้เข้าประกวดบนเวที มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก  2018 พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับความสวย ความงาม ให้มีความตื่นตัวและมั่นคงมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนและคนในพื้นที่ได้แสดงถึงศักยภาพ ในความพร้อมของ อัตลักษณ์ ของจังหวัดพิษณุโลก และส่งเสริมให้เยาวชนและสถานศึกษา ได้มีกิจกรรมร่วมกัน หรือเป็นช่องทางในการป้องปรามเรื่องยาเสพติด และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคส่วนการแสดงถึงความร่วมมือกันที่จะส่งเสริมให้จังหวัดพิษณุโลกก้าวเข้าสู่การเตรียมความพร้อมที่เข้าสู่ยุทธศาสตร์สู่อินโดจีนและอาเซียน ผ่านวิธีการจัดการประกวดมิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พิษณุโลก  2018 โดยการดำเนินงานเพื่อค้นหาตัวแทน (ชาย) อายุระหว่าง 17 – 27 ปี เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลกไปเข้าประกวดมิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ 2018 ณ เดอะสเตสไลน์ เอเซียทีค กรุงเทพมหานคร

ซึ่งในวันนี้เป็นรอบ 30 คน เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินเหลือ 10 คนสุดท้าย พร้อมตอบคำถามของคณะกรรมการ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ mp 15 นายจิรวัฒน์ เวชสกล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ mp 27 นายหัสชัย เรืองยิ่ง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ mp 17 นายภูวเนศร์ ประสพพฤกษ์ รางวัลขวัญใจชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ mp 27 นายหัสชัย เรืองยิ่ง รางวัล Body Perfect ได้แก่ mp 19 นายศุภวัช หวังตระกูลดี