กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งมอบหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 3

67

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่ 3  ด้านแม่ทัพคนใหม่พร้อมย้ำมั่นใจจะเป็นกำลังหลักให้ ทบ.ปกป้องชาติ เทิดทูนสถาบัน และพัฒนาประเทศ`

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่กองทัพภาคที่ 3 พล.อ.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองเสนาธิการทหาร (แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านเก่า) ส่งมอบหน้าที่ตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 3 ให้แก่ พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่ 3 (ท่านใหม่) โดยมีพิธีลงนามเอกสารรับ – ส่ง หน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 3 และพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา แม่ทัพภาคที่ 3 โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 (นขต.ทภ.3) ร่วมพิธี ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก

พล.อ.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองเสนาธิการทหาร (แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านเก่า) ได้กล่าวว่าสำหรับแม่ทัพภาคที่ 3 ท่านใหม่ ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะผู้นำที่ดี อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ และปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 อย่างแท้จริง จึงมีความเชื่อมั่นว่า ภายใต้การบังคับบัญชาและการบริหารงานของท่านจะสานต่อภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ได้อย่างดียิ่ง ซึ่งจะทำให้กองทัพภาคที่ 3 ได้รับการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ตามลำดับในการปฏิบัติงานให้บังเกิดผลดีแก่ประเทศชาติต่อไป

ขณะที่ พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ พล.อ.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองเสนาธิการทหาร ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3 ท่านได้ทำหน้าที่เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ด้านการฝึก ศึกษา และสวัสดิการของข้าราชการ ชั้นผู้น้อย และครอบครัว ส่งผลให้กองทัพภาคที่ 3 มีความสง่างาม เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อันเป็นรากฐานที่ทำให้ กองทัพมีความเข้มแข็ง และเป็นที่พึ่งของประชาชน ผมขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ว่าจะทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกองทัพภาคที่ 3 ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องชอบธรรม บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม และจริยธรรม ทั้งจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม และจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานเพื่อสรรสร้างความมั่นคง ความสงบสุข และความรักความสามัคคีในพื้นที่ 17 จังหวัด ภาคเหนือ ต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ลำดับที่ 39 ในขณะที่ พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 ลำดับที่ 40.