MOUสร้างคนดี สู่สังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูกตเวที

174

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) จังหวัดพิษณุโลก สร้างคนดี สู่สังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูกตเวที” เน้นส่งเสริมเด็กมีความกตัญญู

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) จังหวัดพิษณุโลก สร้างคนดี สู่สังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูกตเวที” และ การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้อง คริสตัล 1 โรงแรมเดอะ พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยมี  ผู้นำองค์กรทางศาสนาทุกศาสนาในจังหวัดพิษณุโลก ผู้นำองค์กรภาครัฐด้านสังคม ผู้นำองค์กรด้านการศึกษา และ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 20 องค์กร ตลอดจนผู้นำศาสนสถาน ผู้นำชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย รวม 37 แห่ง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และ ร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อการขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลก สร้างคนดี สู่สังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูกตเวที”

สำหรับบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) จังหวัดพิษณุโลก สร้างคนดี สู่สังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูกตเวที” นั้น เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์และนโยบายของท่านพระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ในการนำคุณธรรมหลัก 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูกตเวที มาส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน นำมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งสอดรับกับนโยบายของท่านรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในการขับเคลื่อนพิษณุโลกให้เป็นเมือง 3 ธรรม 4 แยกเศรษฐกิจ โดย เมือง 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม  ด้วยที่มาดังกล่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยนางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ที่ได้รับการสนับสนุนโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการนำพลัง “บวร” มาเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนให้สังคม เป็นสังคมคุณธรรม ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และ วิถีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมาใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)  จังหวัดพิษณุโลก สร้างคนดี สู่สังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูกตเวที” ขึ้น โดยมีเครือข่ายองค์กรทางศาสนา องค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และ ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ร่วมพิจารณาให้ความเห็น และร่วมลงนามที่จะให้ความช่วยเหลือ เพื่อการสนับสนุนให้เครือข่ายพลังบวร สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ยึดมั่นในคุณธรรมหลัก ทั้ง 5 ประการ ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และปฏิบัติตนตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อร่วมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาให้จังหวัดพิษณุโลก เป็นเมือง 3 ธรรม ได้อย่างสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข สังคมมั่นคง ยั่งยืน สืบไป