สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกแลกเปลี่ยนทัศนคติการท่องเที่ยวกับสมาคมวัฒนธรรมประเพณีลาวบรรดาเผ่า

229

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับประธานสมาคมวัฒนธรรมประเพณีลาวบรรดาเผ่า พร้อมด้วย คณะกรรมการเศรษฐกิจต่างประเทศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการท่องเที่ยวประเทศลาวกับประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมื่อค่ำวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่แพภูฟ้าไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก  นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับเลี้ยงอาหารค่ำ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนทัศนะด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชน แก่คณะของท่านแสงพอน แก้วบุญพัน ประธานสมาคมวัฒนธรรมประเพณีลาวบรรดาเผ่า ร่วมด้วยท่านขันทอง มะโนทำ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ท่านสีสะไหม สีหาลาด คณะกรรมการบริหาร ท่านคริส อันเดอะชัน คณะกรรมการเศรษฐกิจต่างประเทศ และ ท่านเจริญ ดาพา ประธานคณะกรรมบริหารงานสมาคม

ในโอกาสนี้ ทางนางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมพูดคุย เรื่อง สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างสรรค์การท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง แนวคิดด้านพัฒนาสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมได้แชร์ประสบการณ์ความสำเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิต ที่ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งเสริมชุนชนในจังหวัดพิษณุโลกที่ประสบความสำเร็จ ด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ  การท่องเที่ยวบ้านใหม่ร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย  และที่กำลังส่งเสริม การท่องเที่ยวบ้านหอกลอง  ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน พร้อมทั้งหวังว่าจะเกิดความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวทั้ง 2 สมาคม

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทางสมาคมวัฒนธรรมประเพณีลาวบรรดาเผ่า นำไปสู่การพัฒนาและความร่วมมือระหว่างกันต่อไป