ผู้ว่าฯ พิษณุโลก ตรวจห้องเย็นเก็บอาหารสด ป้องกันการกักตุนของผู้ประกอบการ

73

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เก็บเนื้อหมูแช่แข็ง ของผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันการและป้องปรามมิให้กักตุนหมู เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

วันที่ 21 มกราคม 2565   นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก นายสุริพล มาบุญช่วย ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเก็บเนื้อสุกร ที่ห้องเย็นบริษัท ทีพี แปซิฟิก จำกัด ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ตามประกาศประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา สินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 เรื่องการแจ้งปริมาณ ราคา หาที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 กำหนดให้ผู้เลี้ยงสุกร ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งครอบครองสุกรมีชีวิตที่มีปริมาณตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และครอบครัวสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละแยกชิ้นส่วน ที่มีปริมาณรวมกันตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัม ขึ้นไปแจ้งปริมาณ ราคาจำหน่าย สถานที่เก็บและ สถานที่เลี้ยง โดยให้แจ้ง ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  ทั้งนี้เพื่อนเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการกักตุนสินค้าของผู้ประกอบการได้

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก มีห้องเย็นเก็บสินค้าอาหารสด จำนวน 8 แห่ง แต่ละแห่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปราม มิให้ผู้ประกอบการกักตุนหมู ที่กำลังมีราคาแพง ได้  หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยกำหนดให้พี่แจงครั้งแรกในวันที่ 10 มกราคม 2565 และทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยในวันนี้ได้พบเนื้อหมู  2,732 กิโลกรัม เป็นหมูที่มาจากจังหวัดนครปฐม และ จังหวัดเชียงใหม่