รมว.คมนาคมเปิดสะพานพระราชวังจันทน์แลนด์มาร์คเชื่อมวัด-วัง เป็นของขวัญปีใหม่ชาวพิษณุโลก

56

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดสะพานพระราชวังจันทน์ ซึ่งเป็นสะพานเหล็กโค้งแห่งแรกของไทย  ด้วยงบประมาณก่อสร้างร่วม  80 ล้านบาท พร้อมปล่อยขบวนรถอำนวยความปลอดภัยการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2564  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดสะพานพระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับประชาชน และปล่อยขบวนรถอำนวยความปลอดภัยการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมี นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับที่บริเวณสะพานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาเป็นจำนวนมากส่งผลให้บริเวณโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นทำให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นวงรอบส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดจนเป็นการบรรเทาความแออัดของการจราจรบริเวณสะพานนเรศวร นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานพระราชวังจันทน์ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยใช้งบประมาณการก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น 79.950 ล้านบาท โดยสะพานดังกล่าวได้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์เชื่อมต่อไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งของ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดนางพญา วัดราชบูรณะ มีความยาวทั้งสิ้น 116 เมตร แบ่งเป็น 5 ช่วง ความยาวผิวทางกว้าง 7 เมตร รองรับการจราจร 2 ช่องจราจร แต่ละด้านของสะพานมีทางเท้าและทางจักรยานกว้างด้านละ 3 เมตร โครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมีลักษณะเป็นสะพานเหล็กโค้ง(Steel Arch Bridge) สำหรับทางหลวงแห่งแรกของประเทศไทยความยาวช่วง 80 เมตรเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้างเสาตอม่อในแม่น้ำมันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ในช่วงระหว่างการก่อสร้างทางหลวงชนบทยังได้มีมาตรการเร่งรัดงานโดยการผลิตโครงสร้างเหล็กของสะพานแยกเป็นส่วนๆในโรงงานและนำมาประกอบติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งมาตรการดังกล่าวนอกจากจะทำให้การก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว ยังสามารถช่วยลดผลกระทบจากการก่อสร้างต่อประชาชนในพื้นที่ได้ สำหรับส่วนประกอบอื่นๆของสะพานได้แก่ราวสะพานและเสาไฟฟ้าแสงสว่างได้ออกแบบให้มีความสวยงามโดยนำรูปแบบทางจิตรกรรมของท้องถิ่นมาประยุกต์ประกอบกับลักษณะทางโครงสร้างของสะพานที่แตกต่างจากสะพานอื่นและสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามทำให้สะพานแห่งนี้เป็น Landmark ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกได้อีกด้วย

นอกจากนั้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ประชาชนจำนวนมากนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบท ร่วมกับกรมทางหลวง และกรมการขนส่งทางบกได้จัดพิธีปล่อยขบวนรถอำนวยความปลอดภัยการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานและ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

///////