สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติคำหลวง 2564

138

จังหวัดพิษณุโลก จัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีเทศน์มหาชาติคำหลวง ประจำปี 2564 สืบสานตำนานเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก และ พุทธศาสนิกชน ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ เทศน์มหาชาติคำหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สำนักวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานเทศน์มหาชาติคำหลวง โดยลักษณะของการเทศน์มหาชาติคำหลวงในครั้งนี้ จะยึดถือการเทศน์ตามแบบโบราณ คือการเทศน์ต่อเนื่องทั้งหมด 13 กัณฑ์ ให้จบภายใน 1 วัน โดยเริ่มต้นเทศน์ กัณฑ์แรก เวลา 08.00 น. คาดว่าจะจบกัณฑ์ที่ 13 เวลา 21.30 น. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพกว่า 130 หน่วยงาน

ทั้งนี้ การเทศน์มหาชาติคำหลวง มี ปรากฏหลักฐานใน พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ว่า ศักราช 844 ขานศก ระบุว่า “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลแต่งที่เมืองพิษณุโลก เมื่อพ.ศ. 2025 ท่านให้เล่นการมหรสพ 15 วัน ฉลองพระศรีรัตนมหาธาตุ แล้วจึงพระราชนิพนธ์พระมหาชาติคำหลวงจบบริบูรณ์” ลักษณะแต่ละกัณฑ์ กวีจะแต่งด้วยฉันทลักษณ์ที่ต่างกัน เช่น ร่ายโบราณ ฉันท์ โคลง เป็นต้น การขึ้นต้นวรรคด้วยภาษาบาลีแล้วแปลเป็นภาษาไทยสลับกันไปทุกวรรค