เปิดรายชื่อผู้สมัครนายก อบต. 76 แห่งของพิษณุโลก

521

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของ จังหวัดพิษณุโลก
1. องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนทอง อำเภอ เมืองพิษณุโลก
หมายเลข 1 นายณรงค์ นาคน้อย
หมายเลข 2 นายสุรินทร์ สมานจิตร
หมายเลข 3 นางพรอุษา สุขขวัญ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอ เมืองพิษณุโลก
หมายเลข 1 นายธวัช สิงหเดช
หมายเลข 2 นางสุชารัตน์ วชิราศรีศิริกุล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอ เมืองพิษณุโลก
หมายเลข 1 ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก
หมายเลข 1 นายอำนวย ฤทธิ์น่วม
หมายเลข 2 นางสุพรทิพย์ พันธุ์เพชร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ อำเภอ เมืองพิษณุโลก
หมายเลข 1 นายสุทธิวัตติ์ ต่ายวัลย์
หมายเลข 2 นายศุภชัย สุวรรณกิจ
6. องค์การบริหารส่วนตำบล ปากโทก อำเภอ เมืองพิษณุโลก
หมายเลข 1 นายธนกร ภักดีโต
หมายเลข 2 นายจรัญ แก้วทุม
หมายเลข 3 นายอุดม นาคศิริ
หมายเลข 4 นายสุริยะ ลีประเสริฐ
หมายเลข 5 นายชินนะ คชนิล
7. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก
หมายเลข 1 นายวัชรินทร์ ทับทองหลาง
หมายเลข 2 นายนิโรจน์ แจ้งแก้ว
หมายเลข 3 นายรัชชานนท์ วิชัยดิษฐ
หมายเลข 4 นายมานิตย์ หมอนทอง
หมายเลข 5 นายสุธน จันทร์ศรีทอง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก
หมายเลข 1 นายเฉลียว จันสน
หมายเลข 2 นายประเชิญ สุขเกษม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
หมายเลข 1 นายดำรง จุ้ยทรัพย์
หมายเลข 2 นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว
10. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก
หมายเลข 1 นายจรัญ ห้วยนุ้ย
หมายเลข 2 นายมานิตย์ ศรีไพร
หมายเลข 3 ด.ต.สมนึก หลักฐาน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก
หมายเลข 1 นายสุรชัย คชพงศ์
หมายเลข 2 นางทองม้วน พันธุรี
หมายเลข 3 พ.ต.สมภพ ทรงประดิษฐ์
หมายเลข 4 พ.อ.อ.ภิรมย์ กล้าหาญ
หมายเลข 5 นายศักดิ์ชาย วิชญ์สันต์กุล
หมายเลข 6 นายณรงค์ศักดิ์ ดีนิล
หมายเลข 7 ร้อยตรี รักเดช สอนสิทธิ์
12. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง อำเภอเมือง
หมายเลข 1 นายกัณธนพงศ์ กัญจน์ธนะโชติ
หมายเลข 2 นายสุทัศน์ ยศถิตย์
หมายเลข 3 นายสถิตย์ พรหมสิทธิ์
13. องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ อำเภอ เมืองพิษณุโลก
หมายเลข 1 จ.ส.อ.พินิจ อาจคิดการ
หมายเลข 2 นายวิเศษ ยาคล้าย
14. องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม อำเภอ เมืองพิษณุโลก
หมายเลข 1 นายเจริญ ทองศรีสุข
หมายเลข 2 นายวิษณุ พุ่มนุ่ม
หมายเลข 3 นายสมบูรณ์ ใจเที่ยงธรรม
15. องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์
หมายเลข 1 นายปราโมทย์ เมืองเปรม
16. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์
หมายเลข 1 นายดอกเข็ม คำโบสถ์
17. องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์
หมายเลข 1 นายวัลลภ บุญยัง
หมายเลข 2 ร้อยตรีดำรง ดีอินทร์
18. องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอ วัดโบสถ์
หมายเลข 1 นายลาน สุขแจ่ม
หมายเลข 2 นายศิริวัฒน์ ฟักคง
19. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์
หมายเลข 1 นายประวิทย์ จันทร์เขียว
หมายเลข 2 นายสมศักดิ์ นัสการ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอ วัดโบสถ์
หมายเลข 1 นายแผน พานทอง
หมายเลข 2 นายชาญชัย น้อยนาค
21. องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม
หมายเลข 1 นายวิโรจน์ แจงทอง
หมายเลข 2 นายประสิทธิ์ สอนสุภาพ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม
หมายเลข 1 นายณรงค์ เที่ยงเกตุ
หมายเลข 2 นายเกษม บุญแท้
23. องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม
หมายเลข 1 นายจรัญ บุญเสือ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม
หมายเลข 1 นายวิก จันทร์สอน
หมายเลข 2 นายสาม สีขาว
25. องค์การบริหารส่วนตำบล พรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม
หมายเลข 1 นายสมยศ หล่อพัฒนากุล
หมายเลข 2 นายธนากร ทองดี
26. องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม
หมายเลข 1 นายสุทน สังสีแก้ว
หมายเลข 2 นายนิวัฒน์ เวชการ
หมายเลข 3 นายศักดิ์นิคม ขุนกำแหง
27. องค์การบริหารส่วนตำบล มะตูม อำเภอพรหมพิราม
หมายเลข 1 นายทองย้อย ตรงต่อกิจ
หมายเลข 2 นายชัยวัฒน์ เรืองโชติ
หมายเลข 3 นายสมชาย เรือนก้อน
28. องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม
หมายเลข 1 นายวิรัช นาคเมือง
หมายเลข 2 นายเลิศวรรธน์ ศรีภิรมย์
29. องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอ พรหมพิราม
หมายเลข 1 นายขวัญ มั่งเงิน
หมายเลข 2 นายประภาส วันแย้ม
30. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ อำเภอ พรหมพิราม
หมายเลข 1 นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม
หมายเลข 2 นายภีมพล พิลาศจิตร
หมายเลข 3 นายโกมลสิทธิ์ ชิตประเสริฐ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม
หมายเลข 1 นายศรัณย์ ศรีภิรมย์
หมายเลข 2 นายอิสรา แก้วดิษฐ์
32. องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม
หมายเลข 1 นายสุชาติ ฉิมศรี
33. องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย
หมายเลข 1 นายสมชาย สุขบัว
หมายเลข 2 นายทองเลื่อน ตาแสนแก้ว
หมายเลข 3 นายนิสร บุญมีจิว
34. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย
หมายเลข 1 นายไกร พรมสีนอง
หมายเลข 2 นายเจนภพ พรมขันตี
หมายเลข 3 นายสิทธิศักดิ์ ชากองมา
35. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย
หมายเลข 1 นายแดนชัย กิตติวุฒิเมธี
หมายเลข 2 นายด่วน จันทร์คีรี
หมายเลข 3 นายชำนาน บับภาบุญ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย
หมายเลข 1 นายสุริยนต์ เครือสุข
หมายเลข 2 นายสมศักดิ์ จันทร์ดี
37. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
หมายเลข 1 นางเทียมตา พรมรักษา
หมายเลข 2 นายบวรนันท์ ทองพนา
38. องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย
หมายเลข 1 นายพาสิทธิ์ หิมโสภา
หมายเลข 2 นายพิศณุ แสงบุดดี
39. องค์การบริหารส่วนตำบล เนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย
หมายเลข 1 เอกพงษ์ กุลเจริญ
หมายเลข 2 นายสมส่าห์ เวียงสุข
40. องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกะท้าว อำเภอนครไทย
หมายเลข 1 นายนัฐวุธ อุ่นไพร
หมายเลข 2 นายคณิศร มาดี
หมายเลข 3 นายอิศรา ปานเกิด
41. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย
หมายเลข 1 นายมาก ชมมี
42. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
หมายเลข 1 นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
หมายเลข 2 นายรู้ จันทะคุณ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง อำเภอ ชาติตระการ
หมายเลข 1 นายชัยวัฒน์ เพชรแก้ว
หมายเลข 2 นายมงคลศักดิ์ สิงห์รักษ์
หมายเลข 3 นายรับ พลชัยยา
44. องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
หมายเลข 1 นายทวีศักดิ์ ภูเขียว
หมายเลข 2 นายอนุศักดิ์ เพียปลัด
หมายเลข 3 นายสมหมาย ลาสม
หมายเลข 4 นายบุญนำ โคกน้อย
หมายเลข 5 นายสมพงษ์ จันทวงศ์
45. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
หมายเลข 1 นายวิษณุ พรมภาพ
หมายเลข 2 นายพิชัย บุญฤทธิ์ศักดิ์
46. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค อำเภอ ชาติตระการ
หมายเลข 1 นายพีรากร ราชเพียแก้ว
หมายเลข 2 นายชนริ พัดเพียเมือง
47. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ
หมายเลข 1 นางสังวาลย์ ดาบัว
หมายเลข 2 นายทวีทรัพย์ ตาฉิมมา
48. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง
หมายเลข 1 นายวิเชียร สกุลเฮง
หมายเลข 2 นายวิจารณ์ เลือดทหาร
หมายเลข 3 นายนรินทร์ เตชะพันธ์รัตนกุล
49. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง
หมายเลข 1 นายลำพูล สีหะวงษ์
50. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง
หมายเลข 1 นายสมบูรณ์ กูดน้อย
หมายเลข 2 นางพิไลวรรณ ศรีสงคราม
51. องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง
หมายเลข 1 นางสาวพนาวัลย์ จำรูญ
หมายเลข 2 นายชัยยนต์ มาไชยนาม
52. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง
หมายเลข 1 จ.ส.อ.สุเทพ มานักฆ้อง
หมายเลข 2 นายธนาศักดิ์ ทองไหลมา
53. องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง อำเภอ วังทอง
หมายเลข 1 นายนเรศ แสนประสิทธิ์
หมายเลข 2 นายมงคล เพี้ยนดิษฐ
54. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง
หมายเลข 1 นายสยาม แสนประสิทธิ์
หมายเลข 2 นายไกรสร สันมะโน
55. องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ระกา อำเภอวังทอง
หมายเลข 1 นายรุน ย่อมครบุรี
หมายเลข 2 นางจิรฐา พลสว่าง
56. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
หมายเลข 1 นายเกรียงศักดิ์ ศาสตร์อำนวย
หมายเลข 2 นายสมพร ทัดแพ
หมายเลข 3 นายจีระศักดิ์ พานิชอำนวย
57. องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง
หมายเลข 1 นายสมยศ แซ่เตีย
หมายเลข 2 นายสุชิน มหาธร
หมายเลข 3 ร้อยตำรวจเอกศรีไพร มากรณ์
หมายเลข 4 นางพีรกานต์ ทองเชื้อ
หมายเลข 5 นายสมนึก อ่อนล้อม
58. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง
หมายเลข 1 นายเสน่ห์ หลงแสง
หมายเลข 2 นายฤทธิเกียรติ ถาโคตร
หมายเลข 3 นายหมง จีนบางช้าง
59. องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
หมายเลข 1 นายสมนึก เที่ยงไธสง
หมายเลข 2 นายประทูน ด่านแก้ว
หมายเลข 3 นายบุญชนะ คลองภูเขียว
60. องค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง
หมายเลข 1 นายประยูร สมปล้อง
หมายเลข 2 นายสขิล ทุมมี
หมายเลข 3 นายกิตติชัย เด่นประเสริฐ
หมายเลข 4 นายคำพัน สีหะวงษ์
61. องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง
หมายเลข 1 นายปฏิวัติ ด่านแก้ว
หมายเลข 2 ร.ต.อ.ณธีพัฒน์ นนทะโคตร์วรายุ
62. องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง
หมายเลข 1 นายฝ้าย มหาสัตย์
หมายเลข 2 นายบุญชู ทองบุญรอด
63. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง
หมายเลข 1 นายวิม สรณชาวนา
หมายเลข 2 นายเพียว ขุนทอง
หมายเลข 3 นายวิรัตน์ เกตุแก้ว
64. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ
หมายเลข 1 นายฉลาด ยังเจริญ
หมายเลข 2 นายจเร ยังเจริญ
65. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
หมายเลข 1 นายวันชัย ไกรเกตุ
หมายเลข 2 นางสาวบุญธิดา ไกรเกตุ
66. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
หมายเลข 1 นายสนธยา จิตต์รำพึง
หมายเลข 2 นางกฤษณี ศุภกิจเจริญ
หมายเลข 3 นางสาวสุวรรณา อินเทียน
67. องค์การบริหารส่วนตำบล คุยม่วง อำเภอ บางระกำ
หมายเลข 1 นายเทวินทร์ บัวแย้ม
หมายเลข 2 นายอนันต์ เทียนดำ
หมายเลข 3 นายวุฒิชัย อินทโชติ
หมายเลข 4 นายสมุทร เผ่าผาง
68. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ
หมายเลข 1 นายบุณช่วย สีปานนาค
หมายเลข 2 นายเอนก นอบเผือก
หมายเลข 3 นายภาคย์ โพธิวัฒน์
69. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
หมายเลข 1 นายสมบัติ จิตพินิจ
หมายเลข 2 นายเฉลิม ราชอ่อง
หมายเลข 3 ร้อยตรีสนม บุญดี
70. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ
หมายเลข 1 นางพเยาว์ จ้อยทอง
หมายเลข 2 นายลา มีแก้ว
71. องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ
หมายเลข 1 นายยงยุทธ หนูทอง
หมายเลข 2 นายเกษม คำโสภา
72. องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ล้อม อำเภอ บางกระทุ่ม
หมายเลข 1 นายวศิน สกุลวงศ์เวโรจน์
หมายเลข 2 นายถนอมชัย บุตรวงษ์
73. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอ บางกระทุ่ม
หมายเลข 1 นางสาวอรวรรณ์ วาจามั่น
หมายเลข 2 นางชะเม้ย อยู่ดี
74. องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม
หมายเลข 1 นายกล บัววังโปร่ง
75. องค์การบริหารส่วนตำบท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม
หมายเลข 1 นายสมเกียรติ ศาสนอง
หมายเลข 2 นายเชี้ยน แสงเดือน
76. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม
หมายเลข 1 นายณรงค์ศักดิ์ บุญราชแขวง
หมายเลข 2 นายฉลอง ยอดบุรี

ซึ่งจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งใน วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. – 17.00