ลูกจ้างพนักงานสาธารณสุขและเครือข่ายร้องเรียนขอความเป็นธรรมบรรจุเป็นข้าราชการ

204

สมาชิกเครือข่ายลูกจ้าง/พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขวุฒิปริญญาตรี (จ้างต่ำกว่าวุฒิ) 3 จังหวัด ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 หลังไม่ได้รับการบรรจุให้เป็นข้าราชการสาธารณสุข 24 สายงาน ปี 2563 (กลุ่มตกหล่น) ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จ.พิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก น.ส.วิภาวดี  เครือไชย อายุ 32 ปี  และ นางณัฐศิริ  ฉายพุดซา อายุ 33 ปี พร้อมตัวแทนสมาชิกเครือข่ายลูกจ้าง/พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขวุฒิปริญญาตรี (จ้างต่ำกว่าวุฒิ) 3 จังหวัด ประกอบด้วย จ.สุโขทัย, เพชรบูรณ์ และตาก ได้รวมตัวยื่นหนังสือถึง นพ.ภาณุมาศ  ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เรื่อง ขอให้ติดตามและขอความเป็นธรรม กรณีการบรรจุข้าราชการกลุ่มตกหล่น (กลุ่มเจ้าพนักงานสาธารณสุขวุฒิปริญญาตรี) โดยอ้างถึงหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.02/1244 ลว. 3 เมษายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข รองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19, บันทึกข้อความที่ นร 0403  (กร3) 3956 ลว. 14 เมษายน 2563 เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข รองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/1185 ลว. 16 เมษายน 2563 เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข รองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

โดย น.ส.วิภาวดี  เครือไชย และ นางณัฐศิริ  ฉายพุดซา เปิดเผยว่า ถึงปัจจุบันพวกตนยังไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในการบรรจุข้าราชการสาธารณสุข 24 สายงาน ปี 2563 (กลุ่มตกหล่น) ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกลูกจ้างในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งสมาชิกของเครือข่ายทุกคนเป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติงานนั้นและพวกตนทุกคน ได้ถูกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำรวจว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการบรรจุเข้ารับราชการ โดยมีเลขตำแหน่งในระบบข้อมูลบุคลากรรายบุคคล (HROPS) เป็น 1 ใน 24 สายงาน ที่จะได้รับการบรรจุในครั้งนี้ นับว่าเป็นข่าวดีที่ทางสมาชิกเครือข่ายฯ ทุกคนดีใจ และมีความหวังอย่างยิ่ง ที่จะได้เข้ารับราชการเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน และเป็นความภาคภูมิใจไปถึงครอบครัว

แต่เมื่อมีการบรรจุตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการบรรจุเป็น 3 ระยะเรียบร้อยแล้ว และมีแผนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด วันที่ 2 เมษายน 2564 ปรากฏว่า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานราชการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขา สาธารณสุขชุมชน และสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ กลับยังไม่ได้รับการบรรจุตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แม้จะมีเลขตำแหน่งในฐานระบบครบถ้วน โดยผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้ง (ก.พ.) ได้ให้เหตุผลว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานราชการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี ดังกล่าวนั้น เป็นวุฒิที่ไม่ตรงตามตำแหน่ง

พวกตนจึงเกิดความเสียขวัญและกำลังใจ ท้อแท้ สิ้นหวัง เสียขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง รู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม บางรายมีสภาวะซึมเศร้า ไม่ได้รับการเหลียวแลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบรรจุเข้ารับราชการตามมติ ครม.ในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าพวกเราจะได้ทุ่มเทในการทำงานเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่มากเพียงใดก็ตาม ทางกลุ่มเครือข่ายลูกจ้าง/พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขวุฒิปริญญาตรี (จ้างต่ำกว่าวุฒิ) ได้ติดตามเรื่องการบรรจุมาโดยตลอด อีกทั้งได้ยื่นหนังสือร้องเรียนโดยตรงให้กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอความเป็นธรรมและติดตามความคืบหน้า เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2563 ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ตัวแทนกลุ่ม 3 ราย ได้เข้าไปติดตามความคืบหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรึกษาหารือกับงานฝ่ายบุคคล และคำตอบที่ได้คือ การบรรจุในปี 2563 ได้สิ้นสุดลงแล้ว สำนักงานข้าราชการพลเรือนตอบหนังสือกลับมา กลุ่มของพวกเราไม่สามารถบรรจุได้ การบรรจุทั้ง 3 ระยะ จึงสิ้นสุดลง และจะมีการขอบรรจุระลอกใหม่ในปีงบประมาณ 2565 นี้ กำลังดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อขอมติ ครม.ต่อไป

พวกตนจึงมายื่นหนังสือเพื่อขอให้ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพช่วยเหลือ โดยขอความเป็นธรรมและติดตามความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงการจ้างให้ตำแหน่งตรงกับวุฒิปริญญาตรี หรือสายงานให้ตรงกับวุฒิ, การเปลี่ยนแปลงสายงานให้ตรงกับวุฒิปริญญาตรี ขอให้ดำเนินการเริ่มสัญญาจ้าง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพื่อสอดคล้องกับการจ้างงานในปีงบประมาณ 2565 ให้ทันกับเวลาที่จะมีการบรรจุรอบใหม่ และขอความเป็นธรรมบรรจุข้าราชการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มตกหล่นจากการบรรจุเป็นกรณีพิเศษ ปี 2563 ให้ได้บรรจุระยะแรกของการบรรจุรอบใหม่ในปี 2565 เพราะเกรงว่า จะไม่ได้รับการบรรจุ.

//////