จุติ ขับเคลื่อนปลูกพืชสมุนไพรพิษณุโลก สิรินธรวัลลี-ไผ่ดำ-กัญชาพันธุ์ดี 1 ใน 5 ของโลก

245

จุติ ไกรฤกษ์  รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ดึง 9 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือ เร่งขับเคลื่อน “พืชทางเลือก”สมุนไพรเศรษฐกิจฐานราก ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบางและเครือข่ายเกษตรกร พร้อมขับเคลื่อนปลูกพืชสมุนไพรพิษณุโลก  สิรินธรวัลลี-ไผ่ดำ-กัญชาพันธุ์ดี 1 ใน 5  ของโลก

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อน “พืชทางเลือก” สมุนไพรเศรษฐกิจฐานราก ระหว่าง สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก กับ 8 หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก นิคมสร้างตนเองบางระกำ นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร  จังหวัดพิษณุโลก เพื่อลงนามความร่วมมือในการแสดงพลังสำหรับการขับเคลื่อนพืชทางเลือกสมุนไพร เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่

นายจุติฯ กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงโดยใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดผลิตภาพใหม่ ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจBCG พ.ศ. 2564-2569 โดยยกระดับภาคการเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรอัจฉริยะ (สมาร์ทฟาร์มมิ่ง)  และเกษตรปลอดภัย (GAP) เพื่อเป็นทางรอดให้กับประเทศไทย รวมทั้งการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ โดยอาศัยคุณค่าของ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ที่มีอยู่เฉพาะในแต่ละภูมิภาคของประเทศ มาผนวกกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลังที่เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายจุติฯ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ถือเป็นความน่ายินดีที่สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยสถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ เข้ามาให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชทางเลือกสมุนไพรเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจน กอ.รมน. จังหวัดพิษณุโลก ที่เข้ามาสนับสนุนกำลังพล และส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์พืชสมุนไพรที่หายาก ไปสู่ระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสม ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวว่าเป็นการประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่เพื่อการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางและเครือข่ายเกษตรกรอย่างทันต่อสถานการณ์และสามารถพัฒนาต่อได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนงานดังกล่าวโดยจะขออนุญาตให้ใช้ที่ดินในพื้นที่แปลงที่สงวนเอาใช้ในงานราชการของแต่ละนิคมสร้างตนเองตามความเหมาะสมและศักยภาพในการ บริหารจัดการให้เข้ามาทำเป็นแปลงทดลองสร้างงานสร้างอาชีพการปลูกและการแปรรูปพืชสมุนไพร สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีนิคมสร้างตนเองอยู่จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) นิคมสร้างตนเองบางระกำ  2) นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการพัฒนางานการใช้พื้นที่ของนิคมสร้างตนเอง ร่วมกับส่วนราชการ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้ามาสนับสนุน เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก โดยการทดลองใช้พื้นที่แปลงสงวนมาทำการเกษตรเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ  และเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้หลักและรายได้เสริมให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางของจังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบจังหวัดนำร่อง “พิษณุโลกโมเดล” ก่อนจะพิจารณาขยายการบริหารจัดการไปดำเนินการในพื้นที่ ของนิคมสร้างตนเองในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศซึ่งมีกระจายอยู่ในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศรวม 43 แห่ง  และคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถช่วยสนับสนุนกิจกรรมการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพี่น้อง ประชาชนได้เป็นอย่างดี

รมว.พม.กล่าวอีกว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือจากสภาเกษตรกร มหาวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก สิ่งที่ต้องการ คือสมุนไพรเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ปีหนึ่งหลายแสนล้านบาท ฉะนั้นวัตถุดิบเป็นหัวใจสำคัญและข้อมูลจากวิทยาลัยสิรินธรพิษณุโลก ได้พิสูจน์แล้วว่าพันธุ์หายาก พันธุ์ที่มีคุณภาพอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนี่เอง ทั้งที่อ.นครไทย อ.วังทอง จึงได้ตัดสินใจกันว่าสภาเกษตรกรวิทยาลัยสิรินธรนั้นจะช่วยกันพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อให้พันธุ์ดีๆเหล่านี้ได้สามารถไปกระจายให้เกษตรกร และปลูกสร้างคุณค่าได้ทำน้อยได้มาก ทำในสิ่งที่ตลาดต้องการและเป็นพันธุ์ที่มีมูลค่าสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตเป็นพันธุ์เครื่องเสริมความงามได้มูลค่าหลายแสนล้านบาท

สำหรับสมุนไพรของดีหายากที่มีคุณภาพของจังหวัดพิษณุโลกในการผลิตสมุนไพร คือ กัญชาเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุด 1 ใน 5 ของโลกอยู่ในพื้นที่อำเภอนครไทย และพื้นที่อำเภอวังทอง คือ สิรินธรวัลลี ,ไผ่ดำ ,หัวเข่าคลอน, จำปาขาว โดยกัญญา จะมีการส่งเสริมการปลูกเพื่อส่งให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม และ โรงพยาบาลพรหมพิราม ที่เป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยของจังหวัดพิษณุโลก อีกด้วย