สภาเทศบาลนครพิษณุโลกอนุมัติงบประมาณ 10 ล้านบาท ซื้อวัคซีนโควิด-19

520

เทศบาลนครพิษณุโลก เปิดประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ทางนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครพิษณุโลกจำนวน 10 ล้านบาท

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก นายเขมชาติ นิธิวรรณ ประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เปิดประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 และนายเจริญเกียรติ  เจริญชันษา ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลกทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครพิษณุโลก  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกเข้าร่วมครบทั้ง 24 คน  สำหรับระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด 12 วาระ โดยมีญัตติที่สำคัญ คือ นางเปรมฤดี  ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครพิษณุโลกจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งจะมีการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการต่อไป

นางเปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า “วันนี้สภาเทศบาลนครพิษณุโลกได้อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนต่อต้าน Covid -19 ในส่วนนี้เป็นการขออนุมัติจัดซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นของซิโนฟาร์ม ซึ่งได้แบ่งให้กับท้องถิ่นในการจัดซื้อครั้งนี้ด้วย สำหรับเป้าหมายในการฉีดซีนดังกล่าว  ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ ศบค.จังหวัดพิษณุโลกแล้วว่า เทศบาลนครพิษณุโลกจะเป็นการช่วยเสริมรัฐบาลในการฉีดวัคซีน นั่นคือคนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายคงจะเป็นกลุ่มคนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่เทศบาลนครพิษณุโลกพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการฉีดวัคซีน รวมทั้งคนกลุ่มด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกด้วย”