องคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

1396

องคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า หมู่ 8 บ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ และ โรงเรียนบ้านน้ำจวง  ตำบลบ่อภาค   อำเภอชาติตระการ

วันนี้ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านร่มเกล้า หมู่ 8 บ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อม นาย รณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับ  เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องทางการศึกษา

สำหรับโรงเรียนบ้านร่มเกล้าก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่กลางขุนเขาห่างจากตัวอำเภอชาติตระการ 70 กิโลเมตร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ปัจจุบันเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน454 คน นักเรียนทุนพระราชทาน  1  คนกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

ซึ่งโรงเรียน ได้เสนอปัญหาข้อขัดข้องในขณะนี้ยังขาดแคลนอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล ที่มีจำนวนเด็กมากว่าอัตราครูผู้สอน และของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลเพิ่มเติม เนื่องจากอาคารเรียนชั้นอนุบาลที่เกิดการทรุดตัว นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมโครงงานทักษะอาชีพ  เพื่อนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน  อาทิโครงงานอาชีพคับเค้กแยมสับปะรด ,โครงงานรักษ์สมุนไพรร่มเกล้า ,โครงงานน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  แต่ยังขาดตลาดในการจำหน่ายสินค้า และตรวจเยี่ยมการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยสร้างไว้อีกด้วย

และในวันนี้ทางองคมนตรีนอกจากติดตามปัญหาแล้วยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทั้งนี้นางศศิวรรณ ศรีพรหม นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า อีก จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 70,000 บาท เพื่อให้เรียนจบระดับอุดมศึกษา

หลังจากนั้นองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง  ตำบลบ่อภาค   อำเภอชาติตระการ   ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยทางโรงเรียนได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู  ด้วยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกับโรงเรียนจ่าการบุญและโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   เพื่อมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาโดยมีการจับคู่กับกับครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ช่วยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมให้นักเรียนชั้นปฐมวัยและมัธยมศึกษา ได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพ  ผ่านชุมนุมม้งแฮนด์เมด , ชุมนุมเถ้าแก่น้อยบนดอยสูง

โรงเรียนบ้านน้ำจวง  ดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโดยยึดหลักราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   บรมนาถบพิตร  โดยจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่มุ่งเน้นสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4  ด้านคือ  การให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ,มีอาชีพมีงานทำ  และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย

/////