”เปรมฤดี”นำทีมคณะลูกนเรศวรแถลงนโยบายเพื่อพิษณุโลกที่ดีกว่าเดิม

196

คณะลูกนเรศวรเปิดตัวผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 4 เขต พร้อมแถลงนโยบายเพื่อพิษณุโลกที่ดีกว่าเดิม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น ห้องประชุมศูนย์ประสานงานคณะลูกนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการแถลงข่าวสื่อมวลชน แนะนำตัวผู้สมัครเทศมนตรีนครพิษณุโลก และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกทั้ง 4 เขตของคณะลูกนเรศวร  โดยมี นางเปรมฤดี ชามพูนทหัวหน้าคณะลูกนเรศวร อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก 4 สมัย ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  ได้แถลงนโยบายการพัฒนาเมืองพิษณุโลก โดยมีนโยบายด้านการศึกษา 4 ทันสมัย นโยบายพัฒนาคน พัฒนาเมือง นโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ นโยบายพัฒนาเมืองที่ทันสมัย Smart City นโยบายพิษณุโลกเมืองปลอดภัย นโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย นโยบายพิษณุโลกเมืองสร้างสรรค์ นโยบายด้าน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชนพิษณุโลกเมืองน่าอยู่ประชาชนมีความสุข นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน นโยบายเมืองสิ่งแวดล้อมดี ภูมิทัศน์สวยงาม นโยบายเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย และนโยบายด้านธรรมาภิบาล

นางเปรมฤดี  ชามพูนท หัวหน้าคณะลูกนเรศวร เปิดเผยว่า คณะลูกนเรศวร ได้บริหารงานเทศบาลนครพิษณุโลกมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 26 ปีแล้ว และตนดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกมา 4 สมัย ได้พัฒนาเทศบาลตามแผนงานมาอย่างต่อเนื่อง มาสะดุดอยู่ช่วงหนึ่งที่โดนตัดสิทธิ์ทางทางการเมือง ( 2554 )  ทำให้ตนเว้นการบริหารงานเทศบาลมาเป็นระยะเวลา 8 ปี แต่คณะลูกนเรศวรก็ยังคงบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยนายบุญทรง  แทนธานี ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายบุญทรง ขอพักงานทางการเมือง ตนจึงขอมาอาสาในการนำทีมลูกนเรศวร กลับมาบริหารงานอีกครั้ง และได้มีการปรับปรุงทีมงาน ฟอร์มทีมสท.ใหม่ โดยการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาทำงานทางการเมือง ผสมผสานกับคนรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์ ภายใต้ทีมลูกนเรศวร next

นางเปรมฤดี  ชามพูนท  หัวหน้าคณะลูกนเรศวร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า นโยบายหลักในการหาเสียง  จะเข้ามาแก้ไขปัญหาประสานงานเก่า ต่องานใหม่ ปัญหาต่างๆที่อยากเข้ามาแก้ไข ได้แก่เรื่องของการตลาด ไนท์บารซ่าเรื่องของส่วนกลางเมือง ซึ่งยังไม่ได้พัฒนาอย่างเท่าที่ควร และปัญหาสวนสาธารณะที่อยากเข้ามาแก้ไขปัญหาอยากทำให้ไนท์บาซ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมือง และอยากให้สวนต่าง ๆ ตามตลิ่งได้สวยงามให้ครบทุกเขต  ที่อยากจะทำก็คืออยากคนวิถีชีวิตชาวแพให้กับคนพิษณุโลก อยากจะทำถนนสวยในเมือ งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนกลางเมืองนั้นจะเป็นสวนไม้ดอกไม้ และอยากให้มีถนนนเรศวรตั้งแต่หน้าสถานีรถไฟไปถึงส่วนกลางเมืองเป็นถนนที่สวยงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอยากจะทำให้เกิดวิถีการท่องเที่ยวตามทางน้ำขึ้นในเมืองของเรา เพื่อเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด อยากให้เขตเทศบาลเป็นห้องรับแขกเมืองใครมาเป็นจุดเช็คอินมาเช็คอินในเมืองก่อน ก่อนจะส่งต่อไปตามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกต่อไปแ ละเชื่อว่าเทศบาลนครพิษณุโลกมีแผนที่ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้ว และคณะลูกนเรศวรได้วางแผนมาเรียบร้อยว่าเราจะมาต่อยอดการพัฒนาอย่างไร นอกจากนี้ได้ดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานในทีมคณะนเรศวร เป็นคนรุ่นใหม่จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีทั้งสัตวแพทย์ โปรแกรมเมอร์  มาชวยเสริมไอทีและการทำเศรษฐกิจชุมชน การสร้างรายได้ให้ชุมชนอยากได้ความรู้ประสบการณ์ของเด็กรุ่นใหม่มาช่วยเสริมสร้างชุมชน แม้ว่าเราเป็นท้องถิ่นที่ไม่ได้ทำเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงแต่เรามีคนรากหญ้าและมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องทำมาหากิน เราจะเสริมรายได้ ทำกิจกรรมให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น เราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะสามารถช่วยเสริมทีมงานให้เข้มแข็งมากขึ้น

สำหรับ  รายชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกและสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกทั้ง 4 เขต ของคณะลูกนเรศวร  นางเปรมฤดี ชามพูนท ผู้สมัคร นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ทีมผู้บริหาร นายสุธี ฮั่นตระกูล นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ นางปิยนารถ ศิริเจริญพันธ์ นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกเขต 1 นายพัฒนพงษ์ ศรีสุพรรณ นายนรุตม์ชัย วิศวชัยวัฒน์ นายปรีชา วชิราศรีศิริกุล นายธานี สนั่นนาม นายเขมชาติ นิธิวรรณ

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกเขต 2 นายอัศวิน คูหากิจ นายพิสิษฐ์ อาภัสระวิโรจน์ นายสุรินทร์ ชัยวีระไทย นายภูวธัช วัฒนกุลชัย นายศิราวัฒน์ น้อยวงศ์ นายวรวีร์ ก่อวุฒิพงษ์

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกเขต 3 นางสาวจรวรรณ สิรีรัตน์ นายชาญธาดา ทิพย์กนก นายกันย์ แสงทองคำ นายจิรพงษ์ ลิ้มรส นายสุนิพล ดีบ้านคลอง นายวิชญะ ประกรรษวัต

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกเขต 4 นายพีระชัย รอบบรรเจิด นายชยพล อุบลเจริญ นายภุชชงค์ พงษ์เจริญ นายโสภณ หม่นมั่น นายไพบูลย์ รังสิกรรพุม นายรวย พฤกษวรรณ