ท่าอากาศยานพิษณุโลก ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19

35

ท่าอากาศยานพิษณุโลก ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของกรมท่าอากาศยาน ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งเข้มข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของรัฐ งด-ลด-ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด มีเว้นแต่มีเหตุจำเป็น

วันนี้( 11 ม..ค.) นางรุจาภา   หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก  ได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงของท่าอากาศยานพิษณุโลก  ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณห้องประชุม ห้องที่ทำการท่าอากาศยาน ห้องผู้โดยสารขาเข้า, ขาออก ห้องรับรองพิเศษ ห้องน้ำ ห้องโถงและบริเวณโดยรอบอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานพิษณุโลก ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของกรมท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาพ่นที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสริมความปลอดภัยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ และผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการเป็นประจำ

ขณะที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก มีสายการบิน 2 สายการบินบริการผู้โดยสารทุกวัน จากสนามบินดอนเมือง ทำให้ท่าอากาศยานพิษณุโลก ต้องมีเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร

ทั้งนี้ถืงแม้ว่าจังหวัดพิษณุโลก ยังมีรายงานของผู้ป่วยโควิด ในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้ก็ตาม แต่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ยกระดับมาตรการเข้าอย่างต่อเนื่องพิษณุโลก 1.แจ้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของรัฐ งด-ลด-ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด มีเว้นแต่มีเหตุจำเป็น 2.งดการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด หากมีความจำเป็น อย่างยิ่งยวดต้องเดินทางไป ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด และให้กักตัวเองเพื่อสังเกตอาการให้ครบ 14 วัน จนปลอดภัยจากเชื้อโรคฯ จึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 3.ศึกษาและสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ในมาตรการ คำสั่ง ข้อกำหนดต่างๆ ของ ศบค.แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัด เพื่อขยายผลไปสู่ประชาชน และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ตามมาตรการของ ศบค. โดยเฉพาะมาตรการ D/M/H/T/T อย่างเคร่งครัด 4.พิจารณาปรับการทำงานในลักษณะการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะงานและการเดินทางของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัด

//////////////