เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

493

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2563

เวลา 10.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2563   บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดพิษณุโลก วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร ให้การต้อนรับ

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีทวีความรุนแรงมากขึ้น แล้วไม่สามารถควบคุมได้จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติตน เมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ใกล้ตัวทุกคน

จังหวัดพิษณุโลกจึงให้หน่วยงานทุกแห่งที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตระหนักและตื่นตัว เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีการรับมือกับภัยธรรมชาติ เพื่อป้องกันตนเองและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น

จังหวัดพิษณุโลกได้จัดให้มีกิจกรรมวันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2563 รวมถึงพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันสาธารณภัย อุบัติภัย และอาชญากรรม ที่จะเกิดขึ้น และเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้ประชาชน ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย โดยกำหนดเป้าหมายให้ลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตลดลงน้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

////////////