โยธาและผังเมือง จัดประชาพิจารณ์ตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติ

114

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองและปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จังหวัดพิษณุโลก ณเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อการก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยร่วมกันพัฒนาเมืองพิษณุโลก ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาจราจร และเพิ่มโครงข่ายถนนเลี่ยงเมือง

เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 26 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองและปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จังหวัดพิษณุโลก ณเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อการก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยร่วมกันพัฒนาเมืองพิษณุโลก ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาจราจร และเพิ่มโครงข่ายถนนเลี่ยงเมือง

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาการจราจรและขนส่งเป็นอันมาก โดยเฉพาะบริเวณกลางเมืองซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผังเมือง ถนนสาย ฉ.1 บริเวณหนองตาเหี่ยม ตำบลอรัญญิก ซึ่งเป็นถนนโครงการ ที่ประกาศใช้บังคับตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2553 โดยมีแนวถนนตัดผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เชื่อมต่อระหว่างสามแยกเรือนแพกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 การพัฒนาถนนสายนี้จะช่วยระบายการจราจรจากกลางชุมชนออกสู่ถนนเลี่ยงเมืองทางตอนเหนือของเมืองพิษณุโลก เพิ่มโครงข่ายถนนในเมืองให้เป็นระบบ โดยในการออกแบบเพื่อพัฒนาโครงการฯ จะมีการปรับปรุง สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น และมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่าเดิม จะมีการปลูกต้นไม้คั่นระหว่างถนนและรั้วของสวน เพื่อความปลอดภัยและลดมลพิษ สำหรับการดำเนินการเพื่อให้เนื้อที่สวนฯ ไม่น้อยลงจากการใช้พื้นที่ก่อสร้างเป็นถนนสาย ฉ.1 จะใช้วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรอบพื้นที่กับภาครัฐ ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้ปันส่วนที่ดินของตนให้

ผู้ดำเนินโครงการนำไปใช้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะและสาธารณูปโภค เพื่อให้คนพิษณุโลกด้วยกันใช้ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทำให้พื้นที่สวนจากเดิม 152 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 155 ไร่ ภายหลังการพัฒนาแล้วเสร็จ จะมีทางเข้าออกเพิ่ม 4 ประตู ปรับปรุงสวนฯ ให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาทิ ลานแอโรบิค อาคารร้านค้า สนามเด็กเล่น สนามกีฬากลางแจ้ง ทางจักรยาน ฯลฯ ประชาชนได้มีพื้นที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิษณุโลก โครงการดังกล่าวเป็นการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของเมืองพิษณุโลกในอนาคต

กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ความสำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้จัดการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันนี้ขึ้น เพื่อให้ การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้กรอกแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนรวมถึงได้เปิดเวทีให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นซึ่งมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยหลังจากนี้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกเปิดให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นที่สำนักงานโยธาธิการอีก 2 สัปดาห์และจะนำความคิดเห็นในวันนี้ไปประมวลผล ออกมาภายในเดือนธันวาคมนี้จากนั้นจะนำความคิดเห็นของประชาชนไปปรับปรุง ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป และขั้นตอนต่อไปหาก โครงการจัดรูปที่ดิน ได้รับการอนุมัติ จากรัฐบาลก็จะนำไปสู่การตั้งงบประมาณในการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง เป็นเวลาประมาณ 1 ปี