กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศเจตนารมณ์ปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

39

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมสมาชิกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก กว่า 500 คน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ แสดงพลังป้องกัน ปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งอยากเห็นสังคมกับมาสงบ

เวลา 09.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายสมาน  นวลเกิด นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสมาชิกกว่า 500 คนได้ร่วมใจกันประกาศเจตนารมณ์ แสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมชูป้ายผ้า ร่วมกันเทิดทูน ป้องกัน ปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

นายสมาน  นวลเกิด นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมทั้งนี้เนื่องจากพวกเราเป็นประชาชนคนไทยที่เกิดมีสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  จากสภาพความแตกแยก ทำให้พวกเราทุกคน อยากเห็นสังคมไทยกลับมาเป็นสังคมแบบเดิม คือสังคมแห่งมิตรภาพ  สังคมแห่งความเอื้ออากรไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งสี  ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความสมานฉันท์ และมีรอยยิ้ม พวกเราทุกคนมีความหวัง และปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้เกิดขึ้นโดยเร็วจึงได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ/เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในวันนี้ จึงมุ่งมั่นแสดงจุดยืนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร กำนัน แพทย์ประจำตำบล ที่จะทำให้สังคมของประเทศไทย เกิดสิ่งที่ทุกคนอยากเห็น คือทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนเกิดความรัก ความหวงแหนและพร้อมที่จะปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต และทำให้พี่น้อง ประชาชนชาวไทยคุณแผ่นดินเกิดโดยเฉพาะ “รู้คุณชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์”