5 สวัสดิการ กยท.เพื่อสมาชิก

79

1.  กยท. จัดสวัสดิการ “บรรเทาความเดือดร้อน กรณี สวนยางประสบภัย”

กยท. จัดเต็ม! “สวัสดิการชาวสวนยาง ม.49(5)”

3. กยท. จัดสวัสดิการ “เงินกู้ยืมบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวสวนยาง”

4.กยท.จัดสวัสดิการ “ทุนการศึกษาบุตรชาวสวนยาง”

5. กยท. จัดสวัสดิการ “บรรเทาความเดือดร้อน กรณี สวนยางประสบภัย”