อาชีวศึกษาจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4

3235

เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย

วันที่ 5 กันยายน 2563 ที่โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการ

โดยได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา และการนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภายใต้หัวข้อสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และการบริหารอาชีวศึกษา จำนวน 174 ผลงาน

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้กล่าวว่า สิ่งหนึ่งในภาคปฏิบัติถ้าเราจะต่อยอดไปให้ถึงมาตรฐานระดับสากลและก็เป็นโจทย์ของประเทศว่าเราเองมีจุดอ่อนในเรื่องของการวิจัย นวัตกรรม ส่วนมากเราถนัดใช้แต่ไม่ถนัดคิดถนัดสร้าง ตรงนี้ถ้าเด็กเราได้มาฝึกประสบกาณ์บนฐานอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือเกษตรกรรม และเติมวิชาการ เติมความคิดวิจัย นวัตกรรมเข้าไป นี่คือการตอบโจทย์ประเทศชาติ และตอบโจทย์ชีวิตประชาชนทุกคนได้จริงๆ พูดถึงอาชีวนั้น คนจะมองแค่ ปวช. ปวส. แต่จริงๆ เรามีปริญาตรีที่เราเรียกว่า ปริญญาตรีสายปฏิบัติ หรือเรียกว่าปริญญาตรีแบบลงมือทำงาน คนที่จะมาเรียนปริญญาตรี ต้องเป็นคนที่ทำงานอยู่แล้วเป็นการมาอัพสกิล เพื่อออกไปต่อสู้กับโลกทุกวันนี้ เฉพาะนั้นตรงนี้ถือว่าปริญญาตรีในลักษณะเช่นนี้ เป็นปริญญาตรีที่ตอบโจทย์มากที่สุด ก็คือจบปริญญาตรีแล้วมีงานทำนั่นเอง

โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ จากสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 265 คน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก หลากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ ที่ได้ส่งคณาจารย์ในสังกัดร่วมเป็นกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ และคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัย

/////////////////////////