เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการอบรมพระนวกภูมิในช่วงเข้าพรรษา

171

คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกเปิดอบรมพระนวกภูมิกะหรือพระบวชใหม่ ซึ่งเป็นพระบวชใหม่ตั้งแต่พรรษาแรกจนถึงพรรษาที่ 5 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา ความรู้พระธรรมวินัย และการปฏิบัติตัวการวางตัวให้เหมาะสม

พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทางคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกได้มีมติและมอบหมายให้แต่ละอำเภอได้จัดทำโครงการอบรมถวายความรู้ พระนวกะ หรือพระบวชใหม่ ในช่วงเทศเข้าพรรษา  ในวันนี้ทางวัดหนองมะคัง  ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะอำเภอพรหมพิราม ให้ได้เป็นตัวแทนของทางอำเภอพรหมพิรามได้จัดอบรมพระนวกะเพื่อเตรียมสอบธรรมสนามหลวง ซึ่งมีการสอบกันทั่วประเทศ เพื่อให้พระสงฆ์ที่บวชใหม่  ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่สำคัญในหลักธรรมของพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนในช่วงเข้าพรรษา ในการจัดอบรมก็จะกำหนดให้เริ่มตั้งแต่ 5 วันหรือ 7 วัน จนถึง 45 วัน แล้วแต่ความเหมาะสม

ในการจัดอบรมที่วัดหนองมะคัง ในครั้งนี้ได้มีคณะสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรมในการดูแลพระสงฆ์ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสามัคคีของเหล่าคณะสงฆ์  ในการอบรมในช่วงเช้าก็จะมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและชาวบ้านใกล้เคียงที่ศรัทธานำอาหารมาร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์ หลังจากนั้นก็จะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาภาควิชาการต่างๆส่วนในช่วงค่ำก็มีสวดมนต์ทำวัตรและนั่งสามารถ

ทางด้าน พระครูสิริธรรมานุสนธิ์ เจ้าคณะอำเภอพรหมพิราม ได้มอบหมายให้ พระครูสุภกิจชยาภรณ์  เจ้าคณะตำบลทับยายเชียง เจ้าอาวาสวัดหนองมะคัง  จัดโครงการอบรมพระนวกะ ประจำปี 2563 ขึ้น ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน  ทางวัดมีความพร้อมในเรื่องสถานที่และบุคลากร ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมคำสอน ร่วมถึงการสวดมนต์ไหว้พระการเดินจงกรม การสั่งสมาธิ  ซึ่งในครั้งนี้มีพระสงฆ์ในเขตอำเภอพรหมพิราม ร่วมอบรมในครั้งนี้  65 รูป