กองทัพภาคที่ 3 จัดแข่งขัน Thailand Smart Soldiers Strong Man Challenge” ปีที่ 2

592

พล.ท.ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Thailand Smart Soldiers Strong Man Challenge” (สานพลังไทยใจมั่นคงปีที่ 2 ) ของกองทัพภาคที่ 3 ที่สนามกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

“Thailand Smart Soldiers Strong Man Challenge” (สานพลังไทยใจมั่นคงปีที่ ๒ )  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างเยาวชนกับหน่วยงานของกองทัพบก ตลอดจนปรับเปลี่ยนท่าทีทัศนคติของเยาวชนให้มีอุดมการณ์ความรักชาติ และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยด้านความมั่นคงในอนาคต สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของกองทัพบก ผ่านกิจกรรมกีฬาการทดสอบร่างการทหารรูปแบบใหม่ประยุกต์ที่เสริมสร้างความแข็งแรงทางด้านร่างกาย และ เพื่อขยายผลเครือข่ายโดยการบูรณาการร่วมสนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหาร นักศึกษาวิชาทหาร อส.กร. และเยาวชนผ่านกิจกรรมการแข่งขันที่ทำประโยชน์ และมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม

ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3  ได้กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง วันที่ 1 กันยายน 2563   โดยมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน 14 ทีม ประกอบด้วย กองพลจำนวน 4 ทีม และมณฑลทหารบก จำนวน 10 ทีม  การจัดทีมแข่งขันหน่วยละ 1 ทีมๆละ 6 นาย ประกอบด้วยทหาร 2 นาย,นักศึกษาวิชาทหาร 1 คนประชาชน 3 คน อายุ 18 – 24 ปี โดยจัดให้มีอะไหล่ทีมละ (จำนวน 2 นาย) ทหาร 1 นาย และนักศึกษาวิชาทหารหรือประชาชน 1 คน และ อส.กร.1 คน (ไม่จำกัดอายุ)การแข่งขันมีกิจกรรม 3 กลุ่มย่อยประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 การแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของทีม อุดมการณ์ความรักชาติ และแนวคิดทำความดีเพื่อส่วนร่วม

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทดสอบร่างการเพื่อความพร้อมรบรูปแบบใหม่ จำนวน 6 สถานี  ประกอบด้วย สถานีท่ายกน้ำหนัก 3 ครั้ง , สถานีท่าโยนลูกบอลน้ำหนัก,สถานีท่าดันพื้นละมือ,สถานีท่าวิ่ง-ลาก-ยก,สถานีท่าโหนยกเข่าแตะศอก และสถานีวิ่ง 2 กิโลเมตร  กิจกรรมที่ 3  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การทำ CPR