มทร.พิษณุโลก จัดรับน้องดำนาสืบสานวิถีการทำนาข้าว

355

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ด้วยโครงการถ่ายทอดความรู้และสืบสานวิถีการทำนาข้าวเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดำนา ตระหนักถึงความสำคัญของข้าว และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการปลูกข้าวแบบดำนาให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่แปลงนาชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดความรู้และสืบสานวิถีการทำนาข้าว ประจำปี 2563 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดำนา ตระหนักถึงความสำคัญของข้าว และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และสิ่งสำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการปลูกข้าวแบบดำนาให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวแบบวิถีไทย  พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คนโดยในวันนี้ได้ทำการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 บนแปลงนาสาธิตพื้นที่ 7 ไร่ ด้วยวิธีการดำนา กับ โยนกล้า บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก ได้บอกว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมดำนาที่เราจัดขึ้นทุกปี เนื่องจากว่ากิจกรรมนี้เป็นวิถีเกษตร ซึ่งนักศึกษาในนี้ก็จะมีนักศึกษาที่เรียนทางด้านเกษตรกรรมในเครื่องจักรกลการเกษตรและก็จะได้รู้จักวิถีการทำนาซึ่งเป็นวิถีที่ประเทศไทยดำเนินเป็นปัจจุบันอยู่แล้วและอีกอย่างนี้คือว่าในการดำเนินงานเราอยากจะให้นักศึกษาเกิดความรักความสามัคคีในการเรียน จากนักศึกษาที่นำมาในวันนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นส่วนใหญ่ และการจัดกิจกรรมดำนานี้ก็จะให้นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกันให้รักสามัคคีกัน

โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยฯ เกิดความรักและความอบอุ่น มีความสามัคคีระหว่างนักศึกษาในสถาบันเดียวกัน เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะสร้างแรงผลักดันในการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และประเทศชาติต่อไป