ชาวนาวังทอง 2 หมู่บ้านแย่งสูบน้ำ

86

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้เกษตรกรใน ต.ท่าหมื่นราม-ต.หนองพระ อ.วังทอง หลังนาข้าวนับหมื่นไร่กำลังขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุมาจากเกษตรกรที่อยู่ต้นน้ำไม่ยอมปล่อยน้ำให้ หมู่บ้านที่อยู่ปลายน้ำ ส่งผลให้เกิดการไม่พอใจระหว่างหมู่บ้าน เบื้องต้นทาง อบจ.เตรียมเครื่องสูบน้ำลำเลียงส่งให้หมู่บ้านปลายน้ำ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563  ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง, นายภาคภูมิ ทวีสิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง, ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตำบลท่าหมื่นรามและหนองพระ ลงพื้นที่ร่วมแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ทำนาข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกร ที่บริเวณพื้นที่หมู่ 8 บ้านดงแตง ตำบลท่าหมื่นราม เขตเชื่อมต่อกับตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสองตำบลจำนวนนับ 10,000 ไร่ เนื่องจากเกิดปัญหาการแย่งกันสูบน้ำจากแม่น้ำวังทองเข้านาข้าว ระหว่าง 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 8 บ้านดงแตง กับหมู่  3 บ้านหนองพระ อ.วังทอง โดยชาวนาในพื้นที่ต้นน้ำ ได้ปิดน้ำไม่ยอมปล่อยน้ำไปให้อีกหมู่บ้าน ทำให้ชาวนาที่อยู่ปลายน้ำได้รับความเดือดร้อน

โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพื่อสูบน้ำให้เกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรทั้งสองตำบลซึ่งมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำนวนนับหมื่นไร่ โดยมีกลุ่มเกษตรกรทั้ง 2 ตำบล จำนวนกว่า 100 คน มาร่วมรับฟังคำชี้แจงและแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว

เบื้องต้น ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมรับฟังในวันนี้ โดยให้มีการแบ่งปันน้ำและบริหารจัดการน้ำให้เสมอภาคกับเกษตรกรทุกราย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกคนมีความสามัคคีกันเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาครั้งนี้ให้ลุล่วงต่อไป จากนั้นลงพื้นที่สำรวจบริเวณฝายน้ำล้นบ้านท่าหมื่นรามซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำก่อนปล่อยไปให้เกษตรกร รวมถึงเส้นทางน้ำในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งได้แนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทำเรื่องเสนอแผนการแก้ไขปัญหามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกอีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาระยะยาวให้แก่เกษตรกรต่อไป