โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นเปิดธนาคารขยะ ดึงเด็กรู้จักการใช้ประโยชน์จากขยะ

536

 

โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล ดึงนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมจัดการขยะพร้อมเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียน

วันที่ 31 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นางพเยาว์ จ้อยทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น โดยมี น.ส.พิริยาพร วัชรวดี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น นายสุเทพ เรือนคำ ผอ.รพ.สต.บ่อทอง ชาวบ้านในพื้นที่และคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้ปกครองและคณะครู องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง ผู้นำชุมชน ดำเนินงานของโครงการเพื่อปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการขยะภายในโรงเรียนและชุมชน

ด้าน นางพเยาว์ จ้อยทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง กล่าวว่า วันนี้ได้มาร่วมเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น ที่ได้จัดทำโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและหมู่บ้าน เพราะปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องขยะเป็นปัญหาที่สำคัญ เพราะขยะมูลฝอยเป็นมลพิษก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันลดการใช้ให้น้อยลง การคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งโครงการที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการนี้เป็นครั้งแรก อาจประสบปัญหาบ้างก็ขอให้นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไขปรับปรุงการทำงานต่อไป อย่าย่อท้อ ขอให้ทำต่อไป เพราะถ้าโครงการนี้ประสบผลสำเร็จก็จะทำให้ลดปริมาณขยะในโรงเรียน ชุมชน ได้เป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนตื่นตัวในการคัดแยกขยะอีกด้วย

ด้าน น.ส.พิริยาพร วัชรวดี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น กล่าวว่า ด้วยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในโรงเรียน ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน การลดปริมาณขยะและการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า  ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาควบคู่กันไปด้วย  อย่างไรก็ตามความสำเร็จของการคัดแยกขยะเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่นี้ ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของบุคคลที่มีผลพวงมาจากการให้การศึกษาอย่างถูกวิธี วันนี้เยาวชนเป็นความหวังหนึ่งที่ต้องสร้างให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ  ในการคัดแยกขยะเพื่อนำไปสู่การจัดการอย่างถูกวิธี  ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือและพร้อมใจกันฝึกฝนอย่างใส่ใจ  และเกิดประโยชน์โดยตรงและทันที

ด้าน ด.ญ.สุจิตรา รักษาแดน นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 กล่าวว่า ตนเองสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิล ที่เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาเรียนชุมนุมของโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น และได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้จัดการธนาคารขยะ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานในภาพรวมของธนาคารขยะ ภายในธนาคารขยะนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป อาทิ เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะและชั่งน้ำหนัก เจ้าหน้าที่จดบันทึก เจ้าหน้าที่คิดเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี โดยจะให้นักเรียนในโรงเรียนนำขยะที่เก็บตามบ้านหรือในโรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมขยะนำมาขายให้แก่ธนาคารขยะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเน้นความปลอดภัยในเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการจัดตั้งแถวเว้นระยะห่าง สแกนอุณหภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากอนามัยมาด้วยทุกครั้ง หากสมาชิกต้องการถอนเงินจะสามารถถอนได้ก็ต่อเมื่อธนาคารขยะรีไซเคิลเปิดทำการให้ถอนได้ในครั้งต่อไป ซึ่งสิ่งที่ได้จากโครงการนี้ คือ ธนาคารขยะช่วยสร้างให้เกิดนิสัยการคัดแยกขยะตั้งแต่ที่บ้านและโรงเรียน ส่งผลให้ขยะในโรงเรียนและชุมชนลดลง

สำหรับโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น โดยมี น.ส.อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว ครูชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ทำการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของธนาคาร และนำขยะรีไซเคิลมาฝากเจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ทำการคัดแยกและชั่งน้ำหนักแล้วคำนวณเป็นจำนวนเงิน จากนั้นบันทึกลงสมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาทางโรงเรียนประสานกับร้านรับซื้อของเก่าเป็นเกณฑ์ เช่น ขวดพลาสติก 1 กก. อัตรารับฝาก 3 บาท กระดาษขาว อัตรารับฝาก 2 บาท กระป๋อง อัตรารับฝาก 1 บาท เป็นต้น ซึ่งเด็กนักเรียนจะมีรายได้จากการนำขยะมาฝากกับธนาคารขยะรีไซเคิล ถือว่าเป็นการส่งเสริมรายได้ในระหว่างเรียน กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีและนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ส่วนธนาคารขยะก็มีรายได้จากการเป็นตัวแทนขายขยะรีไซเคิลให้กับร้านรับซื้อของเก่า และสามารถนำกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไปเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา หรือสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนได้อีกด้วย.