สตง.ภูมิภาคที่ 10 จัดกิจกรรมตามรอยพระทศมินทราชาส่งเสริมการศึกษา

590

 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดกิจกรรมตามรอยพระทศมินทราชาส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มกราคม 2563  นางวิภัสรา  ผลลาภทวี   ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เป็นประธานเปิดกิจกรรม สตง.ตามรอยพระทศมินทราชา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ สนามโรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี บุคลากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์  จำนวน  123  คน บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปลักแรด จำนวน  70  คน เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเสริมสร้างจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทชาติ ตามแนวทางจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน ซ่อมแซมระบบกรองน้ำของโรงอาหาร และกิจกรรมสันทนาการสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเจ้าหน้าที่ สตง.  นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย