“พิษณุโลก” จัดประชุมสรุปผลสถิติผู้บาดเจ็บปีใหม่

126

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ห้องประชุมพระศรีศาสดา(pod) ชั้น3
นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมาเป็นประธานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯและการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำวันของ
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2563
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สรุปผลการประชุมดังนนี้

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอดำเนินการ
ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้ปรับแผนการตั้งจุดตรวจด่าน
ตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เน้นตามจุดที่จัดงานรื่นเริงที่มีประชาชนมารวมกันเป็นจำนวนมากและดำเนินการ
ตามมาตรการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ โดยเน้นกล่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง ๒๐ ปี และการจำหน่าย
ในงานรื่นเริงในลักษณุเร่ขาย
2.ให้จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในบริเวณจัดงานรื่นเริงที่มีประชาชนมารวมกันเป็นจำนวน
มากรวมทั้งให้เข้าพูดคุย ตักเตือน แนะนำให้ระวังการดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ
3.ให้ปรับแผนการตั้ง “ด่านชุมชน” โดยเพิ่มความเข้มข้นการดำเนินงาน เน้นการจัดตั้ง
ตามช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุและในบริเวณที่เป็นเส้นทางออกจากหมู่บ้าน ชุมชนสู่ถนนสายหลัก เพื่อสกัดกั้น
ป้องปราม ตักเตือนผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นเน้นการเฝ้าระวังกลุ่ม
เด็กและเยาวชนซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความคึกคะนองและไม่สวมหมวกนิรภัย
4.ให้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ข้ามปี การทำบุญ
ตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
5.ให้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางกลับของประชาชน โดยในวันเฉลิมฉลองให้เน้น
ในเรื่องการดื่มแล้วไม่ขับ และในวันเดินทางกลับให้เน้นเรื่องการป้องกันการหลับในและการขับรถเร็วรวมทั้งวาง
แผนการอำนวยความสะดวก การตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ แนะนำทางลัด เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย
2. เรื่องเพื่อทราบ (สรุปรายงานอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ระดับจังหวัด และ
สรุปรายงานคณะทำงานฝ่ายติดตามประเมินผลจุดตรวจ)�
สะสม วันที่ 27 ธันวาคม 2562
1 มกราคม 2563 (สะสม 6 วัน) จำนวนอุบัติเหตุ จำนวน 26 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต รวม 5 ราย เป็นเพศชาย
5 ราย  อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตแล้วได้แก่
อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอวังทองอำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตได้แก่
อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ อำเภอบางระกำ และอำเภอนครไทย
ผู้ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการหลัก (10รสขม) ไม่สวมหมวกนิรภัย 497 ราย มอเตอร์ไซค์
ไม่ปลอดภัย 100 ราย เมาสุรา 33 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 172 ราย ไม่มีใบขับขี่ 319 ราย ความเร็วเกิน
กำหนด 595 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 173 ราย ขับรถย้อนศร 22 ราย แซงในที่คับขัน 8 ราย
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ 23 ราย รวม 10 มาตรการ 1,942 ราย

ประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิง
ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามพื้นที่ล่อแหลม ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลในหมู่บ้านชุมชนดื่มสุราไม่ให้ขับรถ
และรณรงค์ประชาสัมพันธ์สถานที่บริการย้ำเตือนและเข้มงวดไม่ให้คนดื่มแล้วขับเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่ของเรา ชักชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคล ณ บริเวณพิธีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร และวัดใกล้บ้านในเขตจังหวัดพิษณุโลก